gratis verzending

achteraf betalen

bestel veilig

Betingelser og vilkår for hjemmeshopping

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel-organisation (i det følgende benævnt Thuiswinkel.org) er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Samordningsgruppen for selvregulering (CZ) under Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Iværksætterens identitet
Artikel 3 – Anvendelsesområde
Artikel 4 – Tilbuddet
Artikel 5 – Aftalen
Artikel 6 – Fortrydelsesret
Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden
Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 – Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse
Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 – Prisen
Artikel 12 – Opfyldelse og supplerende garanti
Artikel 13 – Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 – Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klageprocedure
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Garanti for industrien
Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser
Artikel 20 – Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

 1. “accessorisk aftale”: en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og hvor disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
 2. Frist: Den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sit erhverv;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 6. Aftale på ubestemt tid: en aftale om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold for en bestemt periode;
 7. Varigt medium: ethvert redskab – herunder e-mail – der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i et tidsrum, der passer til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 9. Forhandler: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 10. Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren som led i et organiseret system for fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der alene eller i fællesskab gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation frem til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås;
 11. Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der findes i bilag I til disse vilkår og betingelser. Det er ikke nødvendigt at stille bilag I til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin bestilling;
 12. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

(Retur) adresse:
AlterMedi B.V.
Tingietersweg 34
2031ES Haarlem
Tel: 023 – 764 08 83
klantenservice@altermedi.nl
Kvk: 68882289
BTW-nr.: NL857631548B01

 

Artikel 3 – Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten til disse generelle betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren, enten elektronisk eller på anden måde.
 4. Hvis specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Artikel 4 – Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal de afspejle de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes, korrekt. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.


Artikel 5 – Aftalen

 1. Aftalen træder i kraft, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de fastsatte betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks elektronisk modtagelsen af accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Virksomheden kan – inden for de retlige rammer – informere forbrugeren om dennes betalingsforpligtelser samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 5. Senest på tidspunktet for levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren sender iværksætteren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan lagres på et varigt medium:
 6. adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
 7. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 9. prisen, herunder alle skatter og afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i givet fald leveringsomkostningerne; og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;
 10. betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
 11. hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.
  1. I tilfælde af en udvidet transaktion finder bestemmelsen i det foregående stykke kun anvendelse på den første levering.


Artikel 6 – Fortrydelsesret

For produkter:

 1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af et produkt inden for en fortrydelsesfrist på mindst 14 dage uden at give nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men må ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
 3. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
 4. hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
  1. i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den første vare.

I tilfælde af tjenesteydelser og digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium:

 1. Forbrugeren kan opsige en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i en periode på mindst 14 dage uden at give nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men må ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 3 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, når der ikke foreligger oplysninger om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en model til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
 2. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i foregående afsnit, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

 1. I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Det grundlæggende princip her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af produktet som følge af en håndtering af produktet, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven om fortrydelsesretten, før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende herom inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på en anden utvetydig måde.
 2. Forbrugeren skal hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede underretning, returnere produktet eller aflevere det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt, i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
 4. Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har angivet, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende har angivet, at han selv skal afholde dem, behøver forbrugeren ikke at afholde omkostningerne ved returnering.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er udbudt til salg i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde, skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb, der står i forhold til den del af tilsagnet, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til det fulde omfang af tilsagnet.
 7. Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
 8. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformularen, eller
 9. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af fortrydelsesperioden.
  1. Forbrugeren har ingen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis:
  2. han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til, at opfyldelsen af aftalen påbegyndes før udløbet af fortrydelsesfristen;
  3. han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
  4. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
   1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophæves alle tillægsaftaler med hjemmel i loven.

Artikel 9 – Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

 1. Hvis iværksætteren gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om fortrydelsesret elektronisk, skal han straks sende en kvittering for modtagelsen af denne meddelelse.
 2. Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, uden unødig forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om fortrydelsen. Medmindre iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren kan bevise, at han har returneret produktet, alt efter hvad der kommer først.
 3. Iværksætteren skal anvende den samme betalingsform, som forbrugeren har anvendt til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsform. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er iværksætteren ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger til den dyrere metode.

Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan kun udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, hvis Iværksætteren har angivet dette tydeligt i tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden
 2. Kontrakter indgået på offentlig auktion. Offentlig auktion: en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af den erhvervsdrivende til forbrugeren, som deltager eller får mulighed for at deltage personligt i auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 3. Servicekontrakter, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
 4. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
 5. forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud;
  1. pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 i den civile lovbog og kontrakter om passagertransport;
  2. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for udførelsen af ydelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
  3. Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der i kontrakten er fastsat en bestemt dato eller periode for opfyldelse af kontrakten;
  4. Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
  5. Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed;
  6. Forseglede produkter, som ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
  7. Produkter, som efter levering uigenkaldeligt blandes med andre produkter på grund af deres art;
  8. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
  9. Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
  10. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på dem;
  11. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:
  12. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  13. forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 – Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt svingninger på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Tilbuddet skal ledsages af en erklæring om sammenhængen med udsving og om, at de angivne priser er vejledende priser.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte regler eller bestemmelser.
 4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:
 1. de er et resultat af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller
 2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 1. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 – Indfrielse af aftalen og supplerende garanti

 1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der var gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
 2. En supplerende garanti stillet af den erhvervsdrivende, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Ved supplerende garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovmæssigt forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 – Levering og fuldbyrdelse

 1. Iværksætteren vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
 3. Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse almindelige forretningsbetingelser, skal iværksætteren udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvis kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 – Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Ophør:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, i overensstemmelse med de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på op til en måned.
 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den faste periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og med et varsel, der ikke overstiger en måned.
 3. Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:

til enhver tid og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste på samme måde, som han selv har indgået dem;

Opsig altid kontrakten med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse:

 1. En tidsbegrænset kontrakt, der omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. I modsætning til det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade, stiltiende forlænges for en periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned. Opsigelsesvarslet må ikke overstige tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed:

 1. Hvis en aftale har en løbetid på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed tilsiger andet.

Artikel 15 – Betaling

 1. Hvis ikke andet er angivet i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter udløbet af betænkningstiden eller, hvis der ikke er fastsat nogen betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe dagen efter den dag, hvor forbrugeren modtager bekræftelse af aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere må det i de almindelige forretningsbetingelser aldrig kræves, at forbrugeren betaler mere end 50 % forud. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er blevet foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsdata, der er givet eller nævnt over for iværksætteren, til denne.
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) til tiden, vil han efter at være blevet underrettet af iværksætteren om den forsinkede betaling, og efter at iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser som endnu ikke betalt inden for denne 14-dages frist, skylde den lovbestemte rente af det skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve udenretslige inkassoudgifter. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til 2 500 EUR, 10 % på de næste 2 500 EUR og 5 % på de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Indehaveren kan afvige fra de ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 – Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har konstateret manglerne.
 3. Klager, der indgives til iværksætteren, skal besvares inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen af klagen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller den erhvervsdrivendes service kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på hjemmesiden Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Klagen sendes derefter både til den pågældende erhvervsdrivende og til Thuiswinkel.org.
 5. Forbrugeren skal give iværksætteren mindst fire uger til at løse klagen i gensidig samråd. Efter denne periode opstår der en tvist, som kan gøres til genstand for tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 – Tvister

 1. Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på.
 2. Tvister mellem en forbruger og en erhvervsdrivende om indgåelse eller udøvelse af aftaler om produkter og tjenesteydelser, der skal leveres af denne erhvervsdrivende, kan indbringes for Thuiswinkel Tvistudvalg, postboks 90600, 2509 LP i Haag, Nederlandene, af enten forbrugeren eller den erhvervsdrivende, under overholdelse af nedenstående bestemmelser (www.sgc.nl).
 3. En tvist vil kun blive taget i betragtning af tvistbilæggelseskommissionen, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for en rimelig frist.
 4. Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten forelægges for tvistbilæggelsesudvalget skriftligt eller i en anden form, der fastsættes af udvalget, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav sin klage til den erhvervsdrivende.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren bør helst først anmelde dette til iværksætteren.
 6. Når iværksætteren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelseskommissionen, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han ønsker at gøre dette eller ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke modtager forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, har iværksætteren ret til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
 7. Tvistighedsnævnet afsiger sin dom på de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsnævnets forretningsorden (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistighedsudvalgets afgørelser træffes i form af en bindende udtalelse.
 8. Tvistighedsudvalget behandler ikke en tvist eller afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sine forretningsaktiviteter, inden udvalget har behandlet tvisten på mødet og truffet en endelig afgørelse.
 9. Hvis der ud over Thuiswinkel-tvistudvalget er godkendt et andet anerkendt tvistudvalg eller et udvalg, der er tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), vil Thuiswinkel-tvistudvalget være det foretrukne tvistudvalg i tilfælde af tvister, der hovedsagelig vedrører fjernsalgsmetoden eller levering af tjenesteydelser. For alle andre tvister skal de andre tvistbilæggelsesudvalg, der er anerkendt af SGC eller Kifid, tage stilling.

Artikel 18 – Garanti for industrien

 1. Thuiswinkel.org garanterer, at dets medlemmer vil overholde de bindende råd, der er udstedt af Thuiswinkel Tvistudvalg, medmindre medlemmet beslutter at indbringe det bindende råd for retten til kontrol inden for to måneder efter, at rådet er blevet sendt. Denne garanti genopstår, hvis den bindende udtalelse er blevet stadfæstet efter domstolsprøvelse, og hvis dommen, der fastslår dette, er blevet endelig. Op til et maksimalt beløb på € 10.000,- pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af Thuiswinkel.org. For beløb på mere end 10 000 EUR pr. bindende udtalelse betales 10 000 EUR. Thuiswinkel.org har en forpligtelse til at gøre sit bedste for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 2. For at denne garanti kan finde anvendelse, skal forbrugeren indgive en skriftlig klage til Thuiswinkel.org, og han skal overføre sit krav på den erhvervsdrivende til Thuiswinkel.org. Hvis kravet til den erhvervsdrivende overstiger €10.000,-, vil forbrugeren blive tilbudt at overføre sit krav, for så vidt som det overstiger beløbet på €10.000,-, til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation vil kræve betaling i retten i sit eget navn og omkostninger.

Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige forretningsbetingelser, må ikke være til skade for forbrugeren, og de skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på en varig databærer.

Artikel 20 – Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org ændrer ikke disse generelle vilkår og betingelser, medmindre det sker i samråd med Forbrugerforeningen.
 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, når de er blevet offentliggjort på passende vis, idet det forudsættes, at den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse har forrang i tilfælde af gældende ændringer i løbet af tilbuddets gyldighedsperiode.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postboks 7001, 6710 CB Ede

 

Bilag I: Model til fortrydelsesformular

Model til fortrydelsesformular
(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at træde tilbage fra kontrakten)

Til:

(Retur) adresse:
AlterMedi B.V.
Tingietersweg 34
2031ES Haarlem
Tel: 023 – 764 08 83 (På arbejdsdage fra 09:00 til 17:00)
Mail: klantenservice@altermedi.nl

Jeg/vi* meddeler hermed, at jeg/vi* har besluttet at opsige vores aftale den

salg af følgende produkter: [aanduiding product]*

levering af følgende digitale indhold: [aanduiding digitale inhoud]*

levering af følgende tjenesteydelse: [aanduiding dienst]*,

ophævet/tilbagekaldt*.

Bestilt den*/modtaget den* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (kun hvis denne formular er anmeldt på papir)

* Slet eller udfyld det, der ikke er relevant.