gratis verzending

achteraf betalen

bestel veilig

Villkor för hemköp

Dessa allmänna villkor för den nederländska Thuiswinkel-organisationen (nedan kallad Thuiswinkel.org) har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för den självreglerande samordningsgruppen (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet och kommer att träda i kraft den 1 juni 2014.

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Företagarens identitet
Artikel 3 – Tillämplighet
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen
Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnaderna för detta
Artikel 9 – Näringsidkarens skyldigheter vid ångerrätt
Artikel 10 – Undantag från ångerrätten
Artikel 11 – Priset
Artikel 12 – Fullgörande och tilläggsgaranti
Artikel 13 – Leverans och genomförande
Artikel 14 – Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse
Artikel 15 – Betalning
Artikel 16 – Klagomålsförfarandet
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Branschgaranti
Artikel 19 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser
Artikel 20 – Ändringar av Thuiswinkels allmänna villkor

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;
 2. ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som rör hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Avtal på obestämd tid: Ett avtal om regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;
 7. Varaktigt medium: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att konsultera eller använda informationen i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för det ändamål som informationen är avsedd för, och som gör det möjligt att återge den lagrade informationen i oförändrad form:
 8. Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som är medlem i Thuiswinkel.org och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation används ensamt eller gemensamt fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 11. Mall för ångerblankett: den europeiska mall för ångerblankett som återfinns i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt.

Artikel 2 – Företagarens identitet

(Retour)adres:
AlterMedi B.V.
Tingietersweg 34
2031ES Haarlem
Tel: 023 – 764 08 83
klantenservice@altermedi.nl
Kvk: 68882289
BTW-nr.: NL857631548B01

 

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren kan läsas i näringsidkarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt, på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sann återspegling av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i anbudet är inte bindande för entreprenören.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet.


Artikel 5 – Avtalet

 1. Avtalet träder i kraft, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren får – inom de rättsliga ramarna – informera konsumenten om dennes betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Senast när varan, tjänsten eller det digitala innehållet levereras till konsumenten ska företagaren skicka följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagra den på ett varaktigt medium:
 6. Besöksadress till näringsidkarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 7. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten;
 8. information om garantier och befintliga eftermarknadstjänster;
 9. Priset, inklusive alla skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader, och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
 10. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
 11. Om konsumenten har rätt att frånträda avtalet, ska förlagan till formuläret för ångerrätt användas.
  1. I händelse av en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående punkt endast gälla den första leveransen.


Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

 1. Konsumenten kan häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
 2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
 3. Om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som konsumenten utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
 4. Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen;
  1. Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part har mottagit den första produkten.

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

 1. Konsumenten får säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium under en period på minst 14 dagar utan att ange något skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
 2. Den betänketid som avses i punkt 3 ska börja löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium i avsaknad av information om ångerrätt.

 1. Om näringsidkaren inte har tillhandahållit konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerblankett, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
 2. Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter det att den ursprungliga ångerfristen började löpa, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

 1. Under avkylningsperioden kommer konsumenten att behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten ska endast vara ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 1.
 3. Konsumenten ska inte vara ansvarig för en eventuell värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte har gett honom all den information om ångerrätt som krävs enligt lag före eller vid tidpunkten för ingåendet av avtalet.

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnaderna för detta

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på annat otvetydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfristen om han eller hon returnerar produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör, om rimligen möjligt i originalskick och originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som entreprenören har gett.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ska ligga på konsumenten.
 5. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har angett att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om näringsidkaren har angett att han själv ska stå för dem, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returfrakten.
 6. Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el, som inte saluförs i en begränsad volym eller fastställd kvantitet, ska påbörjas under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för ångerfristen, i förhållande till den fulla omfattningen av åtagandet.
 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts klara för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:
 8. näringsidkaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt, om återbetalning av kostnader vid ångerrätt eller om förlagan till formuläret för ångerrätt, eller
 9. Konsumenten har inte uttryckligen begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under betänketiden.
  1. Konsumenten ska inte bära någon kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om:
  2. han inte uttryckligen har samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen;
  3. han eller hon har inte erkänt att han eller hon har förlorat sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke, eller
  4. näringsidkaren har underlåtit att bekräfta konsumentens förklaring.
   1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska alla tilläggsavtal upphävas med stöd av lag.

Artikel 9 – Näringsidkarens skyldigheter vid ångerrätt

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt ångerrättsmeddelande elektroniskt, ska näringsidkaren utan dröjsmål skicka en bekräftelse på att han eller hon mottagit meddelandet.
 2. Näringsidkaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten har gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren har tagit ut för den returnerade produkten, utan onödigt dröjsmål men inom 14 dagar från den dag då konsumenten underrättar näringsidkaren om ångerrätten. Om företagaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Företagaren ska använda samma betalningsmedel som konsumenten har använt för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet är företagaren inte skyldig att ersätta merkostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt har angett detta i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.
 2. Kontrakt som ingåtts på offentlig auktion. Offentlig auktion: en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av näringsidkaren till en konsument som deltar eller ges möjlighet att personligen delta i auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
 4. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 5. konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt när företagaren helt och hållet har uppfyllt avtalet;
  1. Paketresor enligt artikel 7:500 i civillagen och avtal om passagerartransport;
  2. Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
  3. Avtal som rör fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet;
  4. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
  5. Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
  6. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;
  7. Produkter som efter leveransen oåterkalleligt blandas med andra produkter på grund av deras beskaffenhet;
  8. Alkoholhaltiga drycker vars pris har överenskommits vid avtalets ingående, men vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
  9. Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen;
  10. Tidningar, tidskrifter och magasin, med undantag för prenumerationer på dem;
  11. Tillhandahållande av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
  12. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
  13. konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 – Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
 2. I motsats till vad som sägs i föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Erbjudandet ska åtföljas av en förklaring om kopplingen till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
 1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
 2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 1. De priser som anges i utbudet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 – Uppfyllande av avtalet och tilläggsgaranti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller funktionsduglighet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. En tilläggsgaranti som tillhandahålls av näringsidkaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Med tilläggsgaranti avses varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent genom vilket han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han eller hon är juridiskt skyldig att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 – Leverans och genomförande

 1. Företagaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska entreprenören utföra accepterade beställningar så snabbt som möjligt, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. I detta fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren utan dröjsmål återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som tidigare utsetts och meddelats entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 – Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning:

 1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.
 2. Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den fasta löptiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Konsumenten får häva de avtal som avses i föregående punkter:

kan avbrytas när som helst och inte begränsas till att avbrytas vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som de ingicks av honom.;

Säg alltid upp avtalet med samma uppsägningstid som företagaren själv har bestämt.

Förlängning:

 1. Ett avtal för en bestämd tidsperiod, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas under tystnad på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Uppsägningstiden ska vara högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet:

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa kräver något annat.

Artikel 15 – Betalning

 1. Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att betänketiden har inletts, eller i avsaknad av en betänketid inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna tidsfrist börja löpa dagen efter den dag då konsumenten får bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig kräva att konsumenten betalar mer än 50 % i förskott. Om förskottsbetalning har avtalats får konsumenten inte hävda några rättigheter i fråga om utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.
 4. Om konsumenten inte fullgör sin betalningsskyldighet eller sina betalningsskyldigheter i tid kommer konsumenten, efter att ha underrättats av företagaren om den sena betalningen och efter att företagaren har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, att vara skyldig att betala lagstadgad ränta på det förfallna beloppet och företagaren har rätt att ta ut utomrättsliga inkassokostnader. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 euro, 10 % på nästa 2 500 euro och 5 % på nästa 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. Företagaren kan avvika från ovannämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomålsförfarandet

 1. Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.
 2. Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till entreprenören ska besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, en tjänst eller näringsidkarens tjänster kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på webbplatsen Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Klagomålet skickas sedan både till den berörda näringsidkaren och till Thuiswinkel.org.
 5. Konsumenten ska ge företagaren minst fyra veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är öppen för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 – Tvister

 1. Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor.
 2. Tvister mellan en konsument och en näringsidkare om ingående eller genomförande av avtal om varor och tjänster som ska levereras av näringsidkaren kan av konsumenten eller näringsidkaren väckas vid Thuiswinkel Tvistkommitté, P.O. Box 90600, 2509 LP i Haag, Nederländerna, med iakttagande av vad som anges nedan (www.sgc.nl).
 3. En tvist kommer endast att beaktas av tvistlösningskommissionen om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom en rimlig tidsperiod.
 4. Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas in till tvistlösningskommittén skriftligen eller på annat sätt som kommittén bestämmer, inom tolv månader från den dag då konsumenten lämnade in klagomålet till näringsidkaren.
 5. Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommittén är företagaren bunden av detta val. Konsumenten bör helst anmäla detta till företagaren först.
 6. När företagaren vill hänskjuta en tvist till tvistlösningskommissionen måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren skriftligen meddela om han eller hon vill göra detta eller om han eller hon vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företagaren inte får konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
 7. Tvistenämnden avkunnar sin dom på de villkor som anges i tvistemålskommitténs reglemente. (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistkommitténs beslut fattas genom ett bindande yttrande.
 8. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avsluta förfarandet om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har upphört med sin affärsverksamhet innan nämnden har behandlat tvisten vid sammanträdet och fattat ett slutgiltigt beslut.
 9. Om en annan erkänd tvistlösningskommitté eller en som är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) är auktoriserad utöver Thuiswinkel-tvistlösningskommittén, kommer Thuiswinkel-tvistlösningskommittén att vara den föredragna tvistlösningskommittén vid tvister som huvudsakligen rör distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister ska de andra tvistekommittéerna erkännas av SGC eller Kifid.

Artikel 18 – Branschgaranti

 1. Thuiswinkel.org garanterar att medlemmarna följer de bindande råd som utfärdats av Thuiswinkel Disputes Committee, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande rådet till domstolen för kontroll inom två månader efter det att rådet skickats. Garantin ska återupplivas om det bindande yttrandet har bekräftats efter domstolens prövning och om domen som fastställer detta har vunnit laga kraft. Upp till ett maximalt belopp på € 10 000,- per bindande råd, kommer detta belopp att betalas till konsumenten av Thuiswinkel.org. För belopp som överstiger 10 000 euro per bindande yttrande betalas 10 000 euro. Thuiswinkel.org har en skyldighet att göra sitt bästa för att se till att medlemmen följer det bindande rådet.
 2. För att garantin ska gälla måste konsumenten lämna in ett skriftligt överklagande till Thuiswinkel.org och överlåta sin fordran på näringsidkaren till Thuiswinkel.org. Om kravet på näringsidkaren överstiger 10 000 euro, kommer konsumenten att erbjudas att överföra sitt krav, i den mån det överstiger 10 000 euro, till Thuiswinkel.org, varefter denna organisation kommer att kräva betalning i domstol i eget namn och kostnader.

Artikel 19 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på en långsiktig databärare.

Artikel 20 – Ändringar av Thuiswinkels allmänna villkor

 1. Thuiswinkel.org kommer inte att ändra dessa allmänna villkor annat än i samråd med konsumentföreningen.
 2. Ändringar av dessa villkor ska träda i kraft först efter det att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, under förutsättning att den bestämmelse som är mest fördelaktig för konsumenten ska ha företräde i händelse av tillämpliga ändringar under ett erbjudandes giltighetstid.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Bilaga I: Förlaga till blankett för återkallelse

Modelformulier voor herroeping
(fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill häva avtalet)

Till:

(Retour)adres:
AlterMedi B.V.
Tingietersweg 34
2031ES Haarlem
Tel: 023 – 764 08 83 (Op werkdagen van 09:00 tot 17:00)
Mail: klantenservice@altermedi.nl

Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* har beslutat att säga upp vårt avtal den

Försäljning av följande produkter: [aanduiding product]*

Tillhandahållande av följande digitala innehåll: [aanduiding digitale inhoud]*

Tillhandahållande av följande tjänster: [aanduiding dienst]*,

upphävda/återkallade*.

Beställd den*/mottagen den* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (endast om denna blankett lämnas in på papper)

* Stryk eller fyll i det som inte är tillämpligt.